Zdravotní péče

Když budete dlouhodobě pobývat nebo trvale žít v České republice, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později budete potřebovat ošetřit u lékaře, ať už Vy nebo Vaše děti, popř. budete potřebovat hospitalizaci v nemocnici.

Až na absolutní výjimky, k tomu budete potřebovat mít pojištění (pojistný vztah) u některé ze zdravotních pojištěn, které v České republice existují. Ošetření bez zdravotního pojištění budete pouze ve velmi výjimečných případech – tedy v život ohrožujících stavech nebo pokud budete tzv. samoplátci, což znamená, že si ošetření nebo zdravotní výkon a hospitalizaci budete muset sami uhradit, za což jsou účtovány většinou nemalé částky, které, pokud nejsou uhrazeny, jsou potom úředně vymáhány, popř. za výkon musíte zaplatit předem. Z těchto důvodů je tedy velmi důležité a odpovědné být pojištěn a vlastnit kartičku zdravotní pojišťovny (zdravotního pojištění).

K vystavení kartičky zdravotního pojištění je třeba se dostavit na pobočku vybrané zdravotní pojišťovny a předložit platný doklad totožnosti. Pobočky většiny zdravotních pojišťoven se nachází ve většině větších měst.

 • při registraci musí klient dokladem prokázat existenci trvalého pobytu na území ČR nebo trvání zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR
 • pokud je osobou, za kterou je plátcem pojistného stát (student-nezaopatřené dítě, důchodce, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce atd.), je nutno tuto skutečnost také prokázat
 • registrační listy pojišťovny (Evidenční list zdravotní pojišťovny, Přihlašovací a evidenční list pojištěnce zdravotní pojišťovny apod., dle příslušné zdravotní pojišťovny)

 

V české republice existují tyto zdravotní pojišťovny:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)
 • Revírní bratrská pokladna (213)

Jak změnit zdravotní pojišťovnu:

 1. Zjistěte si u svých lékařů, zda mají s pojišťovnou, ke které chcete přestoupit, uzavřenu smlouvu.
 2. Pročtěte si dobře, jaké bonusy nabízí Vaše stávající pojišťovna a jaké nabízí Vámi vybraná nová pojišťovna. Naše zkušenosti ukazují, že řada klientů zdravotních pojišťoven mění pojišťovnu bez toho, aby dobře znala veškeré výhody, které jim stávající pojišťovna může nabídnout. 
 3. Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze 1 x za rok. Podle termínu, kdy o změnu požádáte, se stanete klientem nové pojišťovny buď k 1. červenci (pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. lednem až 31. březnem) nebo k 1. lednu (pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. červencem až 30. zářím).
 4. Pro přechod k nové pojišťovně je třeba vyplnit a vlastnoručně podepsat papírovou přihlášku. Elektronické formuláře ji nemohou nahradit. (Osoby samostatně výdělečně činné dokládají také potvrzení o výši záloh hrazených předchozí zdravotní pojišťovně, osoby, za které platí pojištění stát, prokazují nárok na zařazení do příslušné kategorie - např. student, penzista,...).
 5. Odhlášení u stávající zdravotní pojišťovny provádí Vaše nová zdravotní pojišťovna. Vámi vybraná nová zdravotní pojišťovna Vám zašle novou kartu pojištěnce, kterou se budete při návštěvách lékařů prokazovat.

O změně zdravotní pojišťovny informujte nejpozději při nejbližší návštěvě každého svého lékaře. Pokud jste zaměstnancem, nezapomeňte o změně pojišťovny informovat svého zaměstnavatele.

Změnu zdravotní pojišťovny prostřednictvím "pouličních" náborových akcí Vám nemůžeme doporučit. Změna zdravotní pojišťovny je důležité rozhodnutí, které je třeba dělat po zralé úvaze a s rozmyslem. Nepromyšlené změny na základě slíbených bonusů nebo výhod mohou vést ke zhoršení Vaší pozice pacienta ve vztahu k lékařům a k lékařským zařízením.

 

Ošetření klienta s trvalým pobytem ve Velké Británii u lékařů v ČR

I přes to, že Velká Británie opustila na konci ledna 2020 Evropskou unii, až do 31. prosince 2020 běží přechodné období, během něhož platí pro vztahy unie a VB dosavadní pravidla, tzn. že klienti s trvalým pobytem ve VB budou u lékařů v ČR bezplatně ošetřeni na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). Tento průkaz si musíte vyžádat u své zdravotní pojišťovny v místě trvalého pobytu a vyčkat na jeho zaslání.

 

Dluhy u zdravotních pojišťoven

Pokud máte dluh u některé ze zdravotních pojišťoven, doporučujeme jej co nejdříve začít řešit. I přes dluh, pokud jej ovšem začnete včas řešit, je pojišťovna ochotná Vás vést jako svého pojištěnce a umožnit Vám ošetření u lékařů. Je tedy nutné kontaktovat zdravotní pojišťovnu, požádat o informaci, zda u ní máte dluh a jak vysoký a domluvit se na splátkovém kalendáři.

Velmi často jsou pojišťovny, po splacení dlužné částky, ochotné odpustit penále, které při nesplácení dluhu vzniklo, zejména s VZP jsou v tomto dobré zkušenosti.

Potřebné dokumenty k řešení dluhu u zdravotní pojišťovny:

 • doklad totožnosti
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • dle zvoleného postupu řešení bude třeba např. doklad o příjmech, doklady prokazující doby zaměstnání, popřípadě doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, žádost o snížení nebo prominutí penále

 

Se zdravotní problematikou také souvisí Dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením
Jedná se o:

Příspěvek na péči

Jedná se o finanční příspěvek pro osoby, které potřebují každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné osoby, protože z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu sami nezvládají běžné denní aktivity – takzvané základní životní potřeby.
Příspěvek slouží k úhradě takové pomoci.

 • O příspěvek na péči žádá osoba, o kterou bude pečováno, případně její opatrovník nebo zákonný zástupce, jedná-li se o osobu mladší 18 let. O příspěvek na péči se žádá na Úřadě práce (Oddělení sociální služby), v místě trvalého pobytu osoby, o kterou bude pečováno. Můžete žádat osobně, ale můžete žádost na úřad doručit i dopisem.

Tato žádost musí obsahovat:

 • Žádost o příspěvek na péči (formulář)
 • Oznámení o poskytovateli pomoci (formulář)
 • Dále je nutné doložit průkaz totožnosti osoby, o kterou bude pečováno a osoby a která bude pečovat (pokud se jedná o fyzickou osobu, pečovatelem může být i právnická osoba, např. Domov seniorů, pečovatelská služba nebo jiná sociální služba)
  • Pokud má být pečováno o osobu mladší 15 let, je třeba doložit i rodný list této osoby, popř. doložit list opatrovníka

Potom, co bude na Úřad doručena žádost o příspěvek na péči, Úřad práce provede její základní zpracování a vyzve Vás písemně k doložení lékařské zprávy praktického lékaře osoby, o kterou má být pečováno, popř. o lékařské zprávy odborných lékařů. To z důvodu, že oprávněnost žádosti bude prověřovat lékařská posudková komise. Bude Vám také telefonicky sděleno, kdy máte očekávat návštěvu pracovníka Úřadu práce, který provede sociální šetření v místě bydliště osoby, pro kterou je žádáno o příspěvek na péči. Po splnění těchto náležitostí je třeba vyčkat rozhodnutí, které bude doručeno písemně. Pokud příspěvek na péči nebude přiznán, je možné se odvolat, že s verdiktem lékařské posudkové komise nesouhlasíte, instrukce k tomu naleznete v rozhodnutí, které obdržíte.

Pokud vám bude přiznáno poskytování příspěvku na péči, můžete očekávat jeho přiznání v některém ze 4 stupňů, podle kterých je rozlišena výše příspěvku.

Odkaz na formuláře MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#prispevek-na-peci

 

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Průkaz ZTP je ve společnosti nejvýrazněji zažitý pojem pro průkaz osoby se zdravotním postižením. Ve skutečnosti však představuje zkratka ZTP pouze jednu ze tří variant průkazu a jejich současné souhrnné označení zní průkaz pro osoby se zdravotním postižením, zkráceně tedy průkaz OZP.

Jedná se o průkaz, jež vydává místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce osobám, kterým jsou uznány za dlouhodobě tělesně, smyslově nebo duševně postižené, a který těmto osobám zakládá nárok na určité výhody. Jde zejména o výhody v oblasti dopravy, ale i o celou řadu dalších benefitů.

Průkaz TP

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejné dopravě
 • přednost při jednání na úřadech

Průkaz ZTP

 • platí výhody průkazu TP a navíc ještě:
 • bezplatná místní hromadná doprava (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro)
 • sleva 75 % ve vlacích (ve druhé třídě) a v autobusech v České republice
 • parkovací karta platná v celé Evropské unii
 • osvobození od daně z nemovitostí a od některých správních poplatků
 • v České republice nepotřebujete dálniční známku
 • neplatíte rozhlasové a televizní poplatky
 • podle uvážení pořadatele sleva do divadla, do kina, na koncert nebo jinou akci
 • další slevy podle uvážení dodavatele zemního plynu, elektřiny nebo mobilního operátora

Průkaz ZTP/P (P – znamená průvodce a platí výhody průkazu TP a ZTP a navíc ještě:)

 • bezplatná doprava pro průvodce místní a vnitrostátní hromadnou dopravou
 • bezplatná doprava vodicího psa pro úplně nebo prakticky nevidomé bez doprovodu průvodce
 • slevy na dani z příjmu


Žádá se na předepsaném formuláři na Úřadě práce (Oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením). Mimo vyplněného formuláře je třeba přiložit průkaz totožnosti a u nezletilých dětí i rodný list. Oprávněnost žádosti posuzuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor posudkové služby).

 

Osoba se zdravotním postižením také může žádat o Příspěvek na zvláštní pomůcku

Na drobnější pomůcky přispívá zdravotní pojišťovna, což je vázané na vystavený poukaz od ortopeda, neurologa atd. Úřad práce hradí dražší pomůcky, méně dosažitelné, které nehradí zdravotní pojišťovna. Např. na rehabilitační postel s matrací je potřeba poukaz, který se předloží na zdravotní pojišťovnu a posuzuje revizní lékař, stejné je to např. u invalidního vozíku.

Zvláštní pomůcka slouží ke zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení. Jedná se např. o tyto pomůcky: nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, zdvihací plošiny, kalkulátor s hlasovým výstupem, vodicí pes, psací stroj pro nevidomé, kamerová zvětšovací lupa, telefonní zesilovač,…(více viz příloha vyhlášky č. 388/2011 Sb.) Řadí se sem i příspěvek na zakoupení a provoz motorového vozidla + příspěvek na vodicího psa + příspěvek na úpravu bytu.

Žádosti o tento příspěvek se podávají na Úřadě práce (Oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením). K žádosti je třeba doložit:

 • průkaz totožnosti (u dětí do 15 let rodný list, listinu opatrovníka u osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům)
 • pokud se jedná o žádost o příspěvek na úpravu bytu je třeba také doložit souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem (pokud vlastníkem nemovitosti není sám žadatel)
 • doklady o příjmech a důchodech všech osob bydlících ve společné domácnosti (Prohlášení o majetkových poměrech na tiskopisu příslušného úřadu)
 • další doklady stanoví příslušný pracovník podle individuální situace žadatele

 

Osoba se zdravotním postižením, případně její zákonný zástupce nebo opatrovník mohou žádat také o Příspěvek na mobilitu. Žádost je třeba podat na Úřadě práce (oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením).

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

 • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P podle pravidel od 1. 1. 2014,
 • která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
 • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
 • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozím bodě
 • nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v nemocnici (hospitalizace)
 • Výše dávky: 550 Kč měsíčně

Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři Úřadu práce a je třeba doložit průkaz totožnosti, popř. rodný list u dítěte do 15 let/ listinu opatrovníka u osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům

 

Invalidní důchod

Zažádat o invalidní důchod může v podstatě každý občan, který se domnívá, že jeho zhoršený zdravotní stav omezuje jeho schopnost pracovat. Pouhá domněnka ale rozhodně nestačí.

Pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit stanovené podmínky. Jednou z nich je tzv. zjištění invalidity, jemuž předchází proces posuzování zdravotního stavu. Další nezbytnou podmínkou je potřebná doba pojištění, která se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Doba pojištění se nevyžaduje pouze v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Délka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod je závislá na věku občana. Žádost o důchod podává sám občan. Je vhodné, když tak učiní po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem, který zná jeho zdravotní stav. Žádost s občanem sepisují na OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ.

Žádost o důchod se podává osobně, případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci (nevyžaduje se její úřední ověření). Žádost s žadatelem sepíše zaměstnanec oddělení důchodového pojištění. Pokud nemůže občan z důvodu nepříznivého zdravotního stavu žádost o důchod uplatnit sám, může ji za něj podat rodinný příslušník. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti a potvrzení lékaře, že mu závažný zdravotní stav neumožňuje žádost o dávku podat.

Co tedy potřebujete k vyřízení žádosti a kam se můžete obrátit?

K žádosti je nutné přiložit tyto dokumenty a potvrzení:

 • průkaz totožnosti
 • doklady o studiu (i neukončeném)
 • doklady prokazující doby zaměstnání, popřípadě doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (nejsou-li k dispozici žádné doklady, uvedou se údaje o dobách zaměstnání, popř. si klient může vyžádat na ČSSZ v Praze Informativní list důchodového pojištění)
 • doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby)
 • rodné listy dětí (pokud žadatel/ka požaduje zápočet péče o děti)
 • doklad z úřadu práce o případném poskytování péče blízké osobě (příspěvek na péči)

Lékařské zprávy se dokládají až k posudkové komisi, ideálně ale informovat dopředu praktického lékaře, že si klient žádá o ID a ten by měl zprávy doložit.

 

Registrace u lékaře (praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, zubaře, gynekologa)

Potřebné dokumenty:

 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doklad totožnosti
 • výpis ze zdravotnické dokumentace (není nutnou podmínkou; ve Velké Británii je v některých případech možné do zdravotnické dokumentace nahlížet online)

U praktického lékaře je obsahem preventivní prohlídky u dospělých doplnění anamnézy se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika. Lékaře bude zajímat hlavně výskyt kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, diabetu, poruchy metabolismu tuků a nádorových onemocnění v rodině a také výskyt závislostí.
Vždy má provést kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění BMI a orientační vyšetření zraku a sluchu. Při každé preventivní prohlídce má dělat orientační vyšetření moči diagnostickým papírkem a má také zkontrolovat očkování.

U praktického lékaře pro děti a dorost (pediatra) první všeobecnou preventivní prohlídku dítě podstoupí zpravidla do 2 dnů po propuštění z porodnice, pokud možno ve vlastním sociálním prostředí, tedy doma.
Do konce prvního roku života ho čekají preventivní prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost ve 14 dnech věku, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4-5 měsících věku a v 6, 8, 10-11 a ve 12 měsících. Následuje prohlídka v odstupu půl roku – v 18 měsících věku, a od 3 let se už preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech až do 17 let. Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se pak provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let.
O každé prohlídce dítěte pořizuje lékař podrobný zápis do zdravotní dokumentace.

Zubní preventivní prohlídky se provádí u dětí do 18 let dvakrát ročně (s odstupem 5 měsíců), přičemž první by mělo dítě absolvovat už v prvním roce života, mezi 6. a 12. měsícem. (Prevence u dospělých také 2 x ročně, resp. po 5 měsících.)

Preventivní prohlídku u gynekologa by měla dívka poprvé absolvovat v 15 letech a dále se gynekologická preventivní prohlídka provádí jednou ročně (resp. po uplynutí 11 měsíců).

Preventivní prohlídky, jejich frekvence a obsah, se řídí ustanoveními vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii