Úvodní strana » Chci se vrátit do ČR » Po návratu » Zaevidování se na Úřad práce (podpora v nezaměstnanosti a další sociální dávky)

Zaevidování se na Úřad práce (podpora v nezaměstnanosti a další sociální dávky)

Pro evidenci na Úřadě práce budete potřebovat tyto dokumenty:

 • občanský průkaz
 • přenositelný dokument U1 (PD U1) – formulář E301 a strukturovaný elektronický dokument (SED) - U002 a U004 – jedná se o potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti
 • přenositelný dokument U2 (PD U2), formulář E303 – jedná se o potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti
 • pracovní smlouvy z posledních zaměstnání
 • potvrzení o ukončení zaměstnání
 • výplatní pásky za dobu pobytu v zahraničí

https://www.uradprace.cz

Pokud budete evidováni na Úřadě práce, můžete žádat o tyto sociální dávky:

Podpora v nezaměstnanosti – sociální dávka státní sociální podpory

To, že jste přišli o práci, neznamená automaticky, že byste měli nárok na podporu pro nezaměstnané. O přiznání této sociální dávky musíte požádat na příslušném úřadu práce, a ten ji buď schválí, nebo zamítne. Podpora v nezaměstnanosti slouží k překlenutí období, po které si uchazeč o zaměstnání hledá ve spolupráci s Úřadem práce České republiky zaměstnání.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který požádá pracoviště Úřadu práce České republiky, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a splní zákonem o zaměstnanosti stanovené podmínky. Základní podmínkou pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je získání v rozhodném období (poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

Podmínku předchozího zaměstnání lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání, za kterou se považuje doba:

 1. přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
 2. pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 3. osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 4. osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 5. výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
 6. osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),
 7. trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zákona o nemocenském pojištění.

Jaká bude Vaše podpora v nezaměstnanosti

Pro výpočet výše podpory je určující to, jestli jste v posledních dvou letech odpracovali alespoň 12 měsíců. Pokud ano, tak Vaše podpora v nezaměstnanosti bude vypočítána z průměrné výše vašeho výdělku a Vy máte nárok:

 1. Při ukončení zaměstnání z vážných důvodů máte první dva měsíce nárok na 65% z průměrného platu, další dva měsíce máte nárok na 50% z průměrného platu a po zbytek doby pak budete dostávat 45% z průměrného platu

 2. Při ukončení zaměstnání na dohodu, nebo výpovědí bez vážných důvodů máte nárok pouze na 45% po celou dobu trvání podpory v nezaměstnanosti

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 19 389 Kč. V případě, že se uchazeč o zaměstnání účastní rekvalifikačního kurzu, náleží mu po celou dobu rekvalifikace podpora ve výši 60 % čisté mzdy a maximální výše podpory se zvyšuje na 21 729 Kč.

Jak dlouho bude podpora v nezaměstnanosti vyplácena?
Podle zákona a příslušných nařízení se délka doby, po kterou je podpora v nezaměstnanosti vyplácena, liší podle věku žadatele. Zákon totiž zohledňuje to, že starší lidé a především lidé před důchodem mají větší problémy najít novou práci, a tak jim podporu poskytuje delší dobu:

 • Do 50 let = podpora od státu trvá 5 měsíců
 • Od 50 do 55 let = podpora bude vyplácena 8 měsíců
 • Nad 55 roků = nárok na podporu je 11 měsíců

Pro podání žádosti o tuto dávku budete potřebovat tyto doklady a dokumenty:

 • formulář U2
 • občanský průkaz
 • formulář Žádost o podporu v nezaměstnanosti (žádost nelze podat samostatně, ale jen v kombinaci se žádostí o zprostředkování zaměstnání)
 • evidenční list důchodového pojištění
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) nebo doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti
 • potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku

Odkaz na formuláře MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-zamestnanosti

 

Příspěvek na živobytí – sociální dávka hmotné nouze

Žádáte na předepsaném formuláři, ke kterému dále musíte doložit:

 • občanský průkaz (u každé posuzované osoby)
 • nájemní smlouvu, smlouvu o ubytování, smlouvu o poskytování sociální služby (azylové bydlení) apod.
 • doklad o výši příjmů
 • evidenční list a doklad o výši nákladů na bydlení (zálohy stanovené dodavatelem elektřiny a plynu, faktury za elektřinu a plyn a ostatní paliva)
 • výpisy z bankovních účtů, případně z bankovních účtů všech společně posuzovaných osob

Odkaz na formuláře MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti

 

Dávky na bydlení (příspěvek na bydlení – sociální dávka státní sociální podpory a doplatek na bydlení – sociální dávka hmotné nouze)

Příspěvek na bydlení dostanete, pokud za bydlení utratíte více než 30 % (v Praze 35 %) příjmu, pokud však 30 % příjmu (v Praze 35 %) zároveň není vyšší než normativní náklady na bydlení.

Doplatek na bydlení získáte, pokud dostáváte příspěvek na živobytí, ale Váš celkový příjem po zaplacení nákladů na jídlo a další nezbytné věci přesto nestačí na zaplacení bydlení. Pokud nemáte příspěvek na živobytí, může Vám úřad práce přiznat doplatek na bydlení, pokud příjem nepřesahuje 1,3násobek částky živobytí.

Toto jsou potřebné dokumenty k žádosti:

 • průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby nebo rodný list u dětí do 15 let
 • doklad o výši čtvrtletního příjmu
 • prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky
 • doklad o výši nákladů na bydlení
 • pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti v případě, že žadatelem o dávku nebo některá ze společně posuzovaných osob je občan jiného státu EU a na území ČR neměl ke dni podání žádosti trvalý pobyt nebo mezi dnem jeho hlášení k pobytu v ČR a dnem, od něhož je požadováno přiznání dávky, neuplynulo 365 dnů
 • doklad o hlášení k pobytu na území ČR, které musí být delší než 365 dní, pokud žadatel nebo společně posuzovaná osoba není občanem ČR

Odkaz na formuláře MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-bydleni

 

Mimořádná okamžitá pomoc (sociální dávka hmotné nouze)

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou, až na výjimky a nenárokovou, na kterou vzniká nárok v okamžiku, kdy je osoba příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR uznána za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé z šesti sociálních situací uvedených v zákoně:

 • hrozí újma na zdraví (mám nižší příjmy, než je částka existenčního minima, tj. 2 490 Kč),
 • vážná mimořádná událost (např. živelní pohroma, požár),
 • nezbytný výdaj např. na správní poplatky, na nocleh,
 • na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte,
 • na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti,
 • hrozí sociální vyloučení (např. při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody).

V odůvodněných případech lze dávku poskytnout opakovaně. Toto jsou potřebné dokumenty:

 • průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby nebo rodný list u dětí do 15 let
 • doklad o výši měsíčních příjmů

Odkaz na formuláře MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc

 

K tématu sociálních dávek se váží tyto další pojmy:

Definice životního a existenčního minima

 • Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
 • Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Definice pojmu společně posuzované osoby
Za společně posuzované osoby se považují rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé, partneři, rodiče a zaopatřené nezletilé děti, rodiče a zletilé děti, pokud s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami a dále i jiné osoby, které společně užívají byt s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a neuhrazují náklady.


Rodičovský příspěvek - sociální dávka státní sociální podpory, žádáte na Úřadě práce – oddělení státní sociální podpory

Rodičovský příspěvek je dávkou rodiče, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 450 000 Kč.

Jestliže rodič čerpal na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku v jiném státě, odečte se z celkové částky rodičovského příspěvku částka vyplacená na totéž dítě jiným státem.
Podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká vyčerpáním celkové částky rodičovského příspěvku, dovršením čtyř let věku dítěte nebo posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém se stalo nejmladším dítětem v rodině jiné dítě (tj. do rodiny se narodilo další dítě nebo bylo převzato mladší dítě), a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.

Toto jsou potřebné dokumenty k žádosti:

 • rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti
 • potvrzení o době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské
 • potvrzení o výši denního vyměřovacího základu (v posledním zaměstnání)

Odkaz na formuláře MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/rodicovsky-prispevek

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii