Školství

Státní školy
Mají širokou podporu státu. Pro mnohé absolventy je to především sázka na jistotu, jež je doprovázena téměř nulovým školným. Záruka, s níž docílíte požadovaného vzdělání. Státní školy vám poskytnou větší jazykovou podporu pouze na určitých oborech, kdežto soukromé školy to berou jako naprostou samozřejmost.

Soukromé školy
Opakem státního prostředí je to soukromé. Lze očekávat nadstandardní přístup a individuální služby studentům. Platí se školné od 10 000 Kč a výše za školní rok. Aplikují se nadstandardní učební procesy, jež jsou schváleny ministerstvem školství, častější je individuální výuka žáků (méně žáků ve třídě). Soukromé školy nabízí často modernější vybavení většiny soukromých škol, ať už jde o školní pomůcky nebo výpočetní techniku.

Nutno však podotknout, že pokaždé je to věc konkrétního dítěte. Důležité je také vědět, že více peněz za školu ještě neznamená kvalitnější výuku, takže i mezi soukromými školami volte dobře, aby vzdělávání nedopadlo hůře, než na škole veřejné.

 

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let. Je třeba podat žádost o přijetí dítěte v mateřské škole, a to v termínu, který určí mateřská škola. Přihlaste své dítě k trvalému pobytu v místě skutečného bydliště. Takto zajistíte dítěti právo na přednostní přijetí do mateřské školy, v jejíž spádové oblasti žijete.

Děti, které do začátku školního roku (tj. do 31. srpna) dovrší pět let, musí chodit do mateřské školy. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Toto povinné vzdělávání je bezplatné. Zápisy do mateřských škol probíhají od 2. do 16. května. Přesné datum si určuje každá mateřská škola. Na přesné datum se předem zeptejte v mateřské škole, na městském nebo obecním úřadě nebo se podívejte na webové stránky mateřské školy.

Když nepřihlásíte své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, hrozí Vám pokuta až do výše 5000 Kč. Přihlaste své pětileté dítě co nejdříve k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Další pokuta do výše 5000 Kč vám může hrozit i v jiném případě. Dítě jste sice přihlásili, ale nechodí do mateřské školy a neomlouváte mateřské škole, že dítě nepřijde. Pokud víte, že dítě nemůže přijít do mateřské školy, omluvte ho. Více informací o docházce Vašeho dítěte do mateřské školy a omluvenkách Vám na požádání uvede mateřská škola.

Na všechny děti se vztahuje povinnost podrobit se stanoveným druhům pravidelného očkování. Pouze u dětí s povinností předškolního vzdělávání není splnění této povinnosti podmínkou pro přijetí do mateřské školy. Požádejte doktora před odjezdem ze zahraničí o kopii zdravotnické dokumentace Vašeho dítěte nebo si vezměte do České republiky doklad o tom, že Vaše dítě bylo v zahraničí očkováno.

Pokud má Vaše dítě problémy s češtinou, informujte o tom mateřskou školu (ředitelku nebo ředitele školy). Požádejte o to, aby dítěti byla věnována podpora a pomoc (podpůrné opatření) tak, aby se naučilo česky. Vaše dítě má právo na bezplatné poskytování této podpory a pomoci od mateřské školy.

Potřebné dokumenty:

 • očkovací průkaz,
 • rodný list dítěte,
 • přihláška do MŠ (na webu konkrétní MŠ)

 

Základní vzdělávání

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Školní rok začíná vždy v září a končí v červnu (červenec a srpen jsou letní prázdniny).
Přihlaste své dítě k trvalému pobytu v místě skutečného bydliště. Takto zajistíte dítěti právo na přednostní přijetí do základní školy, v jejíž spádové oblasti žijete. Můžete své dítě také přihlásit do jiné nespádové školy, zde však nemáte na přednostní přijetí nárok.

Pokud bude Vaše dítě přestupovat ze školy ze zahraničí, kontaktujte základní školu v České republice co nejdříve, nejlépe ještě před přestěhováním do České republiky.
Zápisy do prvních ročníků základních škol probíhají od 1. do 30. dubna. Každá škola si přesné datum určuje sama. Na přesné datum se předem zeptejte na základní škole, na městském nebo obecním úřadě, nebo se podívejte na webové stránky základní školy.

Pokud je to možné, přivezte všechna vysvědčení či obdobné dokumenty a také požádejte školu v zahraničí o dokument o obsahu a rozsahu vzdělání absolvovaného Vaším dítětem.

Pokud má Vaše dítě problémy s češtinou, mělo by být považováno za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Takoví žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření. Informujte o tom základní školu (ředitelku nebo ředitele školy). Požádejte o to, aby dítěti byla věnována podpora a pomoc tak, aby se naučilo česky. Některá podpůrná opatření může škola uplatňovat sama, k jiným je třeba doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra). Ve škole by Vám měli poradit, jak doporučení získat.

 

Střední vzdělávání

Ke vzdělávání na střední škole lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. K přihlášce na střední školu je proto třeba přiložit doklady osvědčující splnění některé z těchto podmínek.

Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením dvou posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy po dobu devíti roků, a to jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud škola nesdělí, že takový překlad nevyžaduje.
Úspěšné ukončení základního vzdělávání se dokládá osvědčením o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení nebo rozhodnutím o uznání platnosti zahraničního vysvědčení.
Zda postačí osvědčení o uznání rovnocennosti, nebo je třeba rozhodnutí o uznání platnosti, závisí na tom, zda se na získané vzdělání vztahuje některá z dohod uzavřených mezi Českou republikou a jinými státy. Osvědčení a rozhodnutí vydávají krajské úřady.
K žádosti o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení je třeba doložit zahraniční vysvědčení (originál nebo ověřenou kopii) a dále také rámcový obsah získaného vzdělání, pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů.

K žádosti o uznání platnosti zahraničního vysvědčení je třeba (mimo jiné) doložit zahraniční vysvědčení (originál nebo ověřenou kopii), doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraničí a doklad o skutečnosti, že daná škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá. K těmto dokumentům je třeba zpravidla zajistit také ověření pravosti a úředně ověřené překlady.

S Velkou Británií nemá Česká republika uzavřenou dohodu, kterou by byla vázána uznat vysvědčení získané v Británii za rovnocenné. K doložení úspěšného ukončení základního vzdělávání bude tedy třeba podat žádost o uznání platnosti zahraničního vysvědčení.

Pokud má Vaše dítě problémy s češtinou, mělo by být považováno za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitel střední školy, na kterou se chce Vaše dítě hlásit, může v takovém případě rozhodnout o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky (např. navýšení časového limitu na zkoušku). Před podáním přihlášky na střední školu navštivte některé školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnu). Toto zařízení vypracuje vyjádření, které následně přiložíte k přihlášce na střední školu. Na jeho základě ředitel rozhodne o uzpůsobení podmínek.

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení (školní rok 2019/2020)

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 2. prosince 2019
 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 2. března 2020

 

Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. Délka vyššího odborného vzdělávání v denní formě je 3 roky včetně odborné praxe. Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.").

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení bývá zpravidla do konce května, přijímací řízení se pak koná v červnu.

Potřebné dokumenty: maturitní vysvědčení

 

Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. Délka vzdělávání v denní formě je 3 roky (titul Bc. - bakalář). 4-6 let (titul Mgr. - magistr, Ing. - inženýr), 6 let (PhDr., MUDr.). Vysokoškolské vzdělávání se ukončuje závěrečnou magisterskou zkouškou, v případě doktorského titulu státní rigorózní zkouškou.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení bývá zpravidla do konce února, přijímací řízení se pak koná v červnu.

Potřebné dokumenty: maturitní vysvědčení

Seznam vysokých škol v celé ČR: https://www.atlasskolstvi.cz/vysoke-skoly

 

Příspěvek na školní pomůcky

Rodiče, kteří jsou v tíživé finanční situaci, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci na výdaje související se vzděláním a se zájmovou činností svých dětí. Příspěvek lze využít nejen na nákup školních pomůcek, ale i na zaplacení zájmového kroužku, lyžařského výcviku nebo školy v přírodě. Jednorázový příspěvek ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi, které nemohou uhradit výdaje související se vzděláním či se zájmovou činností svých dětí.

O mimořádnou okamžitou pomoc mohou žádat rodiče školáků a studentů do 26 let. V případě vysokoškolských studentů je podmínkou prezenční forma studia. Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje rodinám, které nejsou výdaje schopné zaplatit vůbec, nebo by se po jejich úhradě ocitly v hmotné nouzi.

Úřad přitom posuzuje, zda se jedná o odůvodněné výdaje. To znamená, že veškeré vynaložené náklady musejí přispívat k sociálnímu začlenění dítěte a k tomu, aby získalo schopnosti a dovednosti, aby se později mohlo samo živit.

Žádat lze o příspěvek na:

 • učebnice (pokud je škola nezapůjčuje nebo je neposkytuje zdarma),
 • školní pomůcky (pokud pořízení těchto pomůcek škola požaduje a jsou potřebné pro další vzdělávání. Seznam potřebných školních pomůcek obvykle vydává škola),
 • školní aktovku či batoh, sportovní oblečení a obuv do hodin tělesné výchovy, přezůvky do školy, pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro učně,
 • zimní lyžařský a letní výcvikový kurz, školu v přírodě,
 • dojíždění do školy (není-li škola v docházkové vzdálenosti),
 • zájmové kroužky a mimoškolní aktivity.

Neuznávají se výdaje na školné a ubytování vysokých škol v místě vysokoškolského studia. Dávku Úřad práce přiznává v nejmenším možném rozsahu – dávka je vyplácena pouze v hodnotě nejlevnějšího provedení dané věci.

Za kalendářní rok může být jedné rodině vyplaceno až 38 600 Kč.

O příspěvek na školní pomůcky se žádá na příslušném Úřadě práce v místě trvalého pobytu ještě před uhrazením konkrétních výdajů.
Žádost se podává na předepsaném formuláři, ve kterém žadatel uvede, že žádá o mimořádnou okamžitou pomoc „Nezbytné nebo odůvodněné náklady (vzdělání)“. V žádosti je vždy třeba přesně vymezit veškeré výdaje, na které bude příspěvek použit. Úřad práce na základě podané žádosti posoudí odůvodněnost uvedených výdajů společně s finanční situací rodiny. Následně rozhodne, zda dávku poskytne a v jaké výši. Úřad práce může v rozhodnutí o přiznání mimořádné okamžité pomoci stanovit lhůtu, ve které je třeba nákup věci doložit. Pokud se tak nestane, dávka může být požadována nazpět.


Příspěvek na školní obědy – „Obědy do škol“

Projekt příspěvek na školní obědy je dotační program, v rámci kterého můžou školy žádat o podporu stravování dětí z nejchudších rodin.  Program si klade za cíl přispívat nejchudším dětem na stravování ve školních jídelnách, což by mělo přispět k vyřešení problému s narůstajícím počtem dětí, které si nemohou dovolit chodit na obědy ve škole.

Podmínky pro příspěvek na školní obědy:

 • musí se jednat o dítě ve věku 3–15 let,
 • musí se jednat o dítě, jehož zákonní zástupci se nachází dlouhodobě ve stavu hmotné nouze (dítě muselo být k 31. 12. 2015 v okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí v souvislém období minimálně 20 měsíců),
 • škola, kterou dítě navštěvuje, musí být zapojena do projektu

Nadační fond Verda

Činnost nadačního fondu vychází z přesvědčení, že jednou z mála možností řešení obtížné sociální situace romské menšiny je vzdělání. Mimo jiné aktivity také může poskytnout nadační příspěvek na vzdělávání.

Poskytování příspěvku:
O poskytnutí příspěvku rozhoduje každým rokem komise složená ze členů správní rady nadace a pracovníků střediska DROM v Brně. Podmínkou je, že žadatel musí být romského původu (alespoň jeden rodič je Rom), občan ČR, studuje prezenčně a splňuje kritéria školního průměru.  Upřednostňováni jsou žáci a studenti s kvalitními studijními výsledky, a to jak při rozhodování o poskytnutí příspěvku vůbec a při rozhodování o jeho výši. Příspěvek není nárokový, tj. že nemusí být uspokojeni všichni žadatelé. Příspěvek nadačního fondu nemůže být poskytnut zároveň s jinou finanční pomocí např. z Open Society Fund či Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Adresa: DROM, romské středisko, Bratislavská 41, 602 00 Brno
Informace a přihlášku je možno získat na internetové adrese www.verda.me, nebo na adrese Nadační fond Verda, Bratislavská 41, 602 00 Brno.

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii