Nalezení bydlení

Pokud se přestěhujete do České republiky, budete potřebovat nalézt vhodné ubytování pro Vás a případně i pro Vaši rodinu. Pokud v České republice žádnou možnost ubytování nemáte, velmi Vám doporučujeme, abyste se pokusili zajistit si ubytování ještě před návratem do České republiky. Pokud to neuděláte, pravděpodobně Vás bude čekat po návratu do ČR v tomto směru poměrně nepříjemné období, kdy své bydlení budete muset vyřešit. Pokuste se o to tedy předem! S předem vyřešeným bydlením je větší pravděpodobnost, že Váš návrat do ČR bude hladký a máte-li děti, nebudete je vystavovat nejistotě a celou rodinu stresu. Budete se potom moci dříve a důkladně věnovat právě dětem (škola, lékař), nalezení zaměstnání a dalším potřebným věcem. (Někteří lidé také aktuální bytovou nouzi řeší tím, že se nastěhují ke svým příbuzným/známým. V krajním případě je to samozřejmě řešením, nicméně téměř určitě bude takové bydlení stísněné, bez soukromí, kdy mohou vznikat konflikty mezi spolubydlícími a déle než na několik dní to nelze doporučit. Příbuzní/známí, kteří Vás takto ubytují, také riskují, že mohou o své bydlení až v krajním případě přijít, pokud žijí v obecním bytě nebo komerčním pronájmu – k nastěhování někoho dalšího potřebují obvykle souhlas vlastníka a k tomu vlastníci nebývají často příliš nakloněni a ilegální nastěhování někoho dalšího může vést právě až k výpovědi z nájmu.)

 

První možností, jak získat bydlení, je pokusit se pronajmout si byt od obce, tedy mít tzv. „obecní byt“.

Některá města, resp. městské části, vlastní obecní byty, resp. městské části, některá města obecní byty nevlastní nebo jen velmi malý počet obecních bytů. Pokud má město ve správě nějaké byty, obvykle jsou rozděleny na několik druhů:

 • běžné obecní byty
 • byty zvláštního určení – bezbariérové byty
 • byty zvláštního určení – byty v domě s pečovatelskou službou
 • krizové ubytování
 • startovací byty - druh nájemního ubytování, které je poskytováno mladým občanům zahajujícím samostatný život na dobu určitou
 • družstevní byty (varianta podobná obecním bytům) – jsou ve vlastnictví družstva a příslušnému družstevníkovi vzniká k danému bytu pouze právo nájmu. Družstevník nemůže byt prodat ani s ním jinak volně nakládat. Družstevník je případně pouze oprávněn na jiného převést svá členská práva a povinnosti na družstvu, s nimiž je spojeno právo k nájmu takového bytu.
 • sociální byty s komplexní sociální podporou (např. v Brně)
 • sociální byty bez komplexní sociální podpory (také např. Brno)

O tyto druhy bytů lze žádat na Bytových odborech příslušných městských částí, popř. na magistrátech, či městských nebo obecních úřadech.

Pokud budete chtít podat žádost o některý z výše uvedených typů bytů, budete zpravidla potřebovat tyto doklady a dokumenty:

 • doklad totožnosti
 • žádost o přidělení bytu na tiskopise jednotlivého úřadu
 • přílohy k žádosti o byt – doložení trvalého bydliště a rodinného stavu, doložení aktuálního bydlení žadatele a jeho bytové poměry, potvrzení příjmů žadatele a členů domácnosti za poslední rok a prohlášení o vlastnictví/ nevlastnictví nemovitého majetku žadatele
 • popř. další výše neuvedené dokumenty (např. potvrzení o tom, že nejste evidovaným dlužníkem u města/obce, ve kterém žádáte o byt, někde včetně dluhu na poplatku za komunální odpad)

Je důležité si uvědomit, že přidělení obecního nebo typově podobného bytu není zdaleka možné ve všech městech a obcích, města a obce velmi zvažují, komu byt přidělí (rozhoduje i případná bezdlužnost, individuální situace rodiny, to, jaké má rodina příjmy, případně jestli jsou tvořeny tyto příjmy alespoň částečně ze mzdy nebo důchodu, také to, zda má zájemce prokazatelné vazby na místo (město, obec), kde žádá o byt, někde je dokonce podmínka trvalého pobytu v příslušném místě). Není to však nemožné, takový byt získat, pokud budete mít trpělivost a budete ochotni čekat měsíce nebo rok, popř. dva a někdy i bohužel více. Rozhodně pro toho, kdo nevlastní žádnou nemovitost je to rozumné řešení bytové situace, ve smyslu poměru kvality bydlení, určité jistoty, ceny nájemného a seriozního jednání. Protože je však získání obecního bytu většinou „během na dlouhou trať“, je dobré zařídit si bydlení do doby jeho případného přidělení jinak. Nebo pokud o obecní byt žádat nechcete nebo nemůžete.

 

Můžete si pronajmout byt/dům u komerčního pronajímatele (zpravidla vlastníka) bytu/domu.

K získání takového pronájmu (případně podnájmu) je nejvhodnější si vyhledávat nabídky  pronájmů bytů na internetové inzerci, popř. novinové inzerci. Můžete využít např. tyto weby: 

Ceny takových pronájmů, zvlášť ve větších městech, bývají relativně vysoké, ale to lze, v odůvodněných případech, řešit podáním žádosti o některou ze sociálních dávek. Při nastěhování je také v drtivé většině případů vyžadována majitelem úhrada vratné kauce, která činí zpravidla výši 1-3 měsíčních nájemných za byt. (Získání financí na kauci lze řešit podáním žádosti o Mimořádnou okamžitou pomoc na Úřadě práce nebo podáním žádosti o příspěvek u některé z nadací, které v ČR existují.)

 

Pokud se Vám nepodaří zajistit si standardní bydlení, můžete se pokusit o získání některého z typů azylového bydlení, využít tedy sociální službu.

Rozlišujeme 3 základní typy azylového bydlení:

Azylové domy pro jednotlivce ( dospělí muži/ženy - jednotlivci)

 • noclehárna (1 x nocleh, sprcha, snídaně) nebo přímo ubytování v azylovém domě, zde se jedná o bydlení na více dnů, týdnů nebo i měsíců, často včetně stravování, samozřejmostí bývá možnost využití koupelny a pračky).

Azylové domy se nachází ve všech větších městech v ČR, někdy i v  menších obcích. Provozuje např. Armáda spásy, Naděje, Charita ČR, popř. přímo město či obec.

Azylové domy pro matky (rodiče s dětmi) - „Domovy pro matky s dětmi“

 • slouží pro ubytování matek s dítětem nebo dětmi, některé domovy ubytují i otce s dětmi, ale vždy pouze jednoho z rodičů. Samozřejmostí bývá opět možnost si vyprat, většinou se jedná o bytové jednotky s koupelnou a kuchyňkou, kdy ubytované rodiny si připravují stravu samy. Takové ubytování lze zpravidla využívat 1 rok. Nachází se ve většině větších měst.

Azylové domy pro rodiny s dětmi

 • ubytovávají rodiny s dítětem nebo dětmi, preferováno je většinou ubytování obou rodičů. Opět se nejčastěji jedná o bytové jednotky s koupelnou a kuchyňkou. Těchto zařízení je v České republice poměrně málo, nachází se, např., v Třebíči, ve Strakonicích, v  Plzni, v Příbrami.

Jedná se o sociální služby, které jsou zpoplatněny. Noclehárna stojí do 50 Kč za noc, další uvedené služby vychází přibližně 120 Kč/den - dospělá osoba, 90 Kč/den - rodič dítěte, 60 Kč/den - dítě., tzn. za měsíc dospělá osoba cca 3 600 Kč, rodič dítěte cca 2 700 Kč, dítě cca 1 800 Kč.

I přesto se většinou jedná o ceny výrazně nižší, než jsou ceny v případě komerčního pronájmu bytu. Navíc toto ubytování mívá alespoň přiměřenou kvalitu, seriózní jednání ze strany poskytovatele a k dispozici Vám bude sociální pracovník, se kterým můžete řešit své další případné problémy nebo zajištění si ubytování po odchodu ze sociální služby. (Spolupráce se sociálním pracovníkem zde bývá povinná, je třeba tedy přizpůsobit se chodu zařízení, jeho režimu a řádu, ale omezení pro osoby a rodiny nebývají nijak dramatická, pro lidi a rodiny ve výrazné nouzi se jedná o dobré řešení, jak překlenout první kritické dny, týdny nebo měsíce, než se situace zlepší.)

I zde se objevuje při nastěhování povinnost uhradit kauci, ale bývá nižší než v případě komerčních pronájmů. Pro uhrazení nájmu v těchto službách je také možné využít sociálních dávek, popř. příspěvku různých sociálních nadací a to včetně uhrazení kauce.

 

Co je třeba pro ubytování v azylovém domě udělat a doložit:

 • žádost o azylové bydlení (sepíše se zpravidla přímo v azylovém domě se sociálním pracovníkem)
 • doložení finančního příjmu osoby, popř. rodiny (sociální dávky, důchod, plat)
 • doklad totožnosti (v případě sepsání smlouvy o poskytování sociální služby)
 • posudek od praktického lékaře (formulář obdrží zájemce od sociálního pracovníka během vyplňování žádosti)

 

Jak je výše uvedeno, kauci nebo příspěvek na ni, při pronájmu nového bydlení, je možné získat i od některé z nadací, které fungují v ČR. Můžete podat žádost a pokusit se získat nadační příspěvek na kauci nebo alespoň na její část.

Potřebujete doklad totožnosti (OP, cestovní pas) a další dokumenty a doklady k doložení upřesní konkrétní nadace. Ve většině případů je však nutné žádat o příspěvek na již konkrétní vybraný byt, již s příslibem pronájmu od pronajímatele.

Existují např. tyto nadace:

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii