Doklady

K tomu, abyste se po návratu do ČR mohli začlenit do společnosti (to je např. zaevidovat se na Úřadě práce, žádat o dávky Státní sociální podpory, popř. Hmotné nouze, abyste v České republice mohli pracovat nebo podnikat, přihlásit děti do školy, sebe a rodinu registrovat u lékaře), je dobré mít platné doklady. Může se stát, že doklady již máte „propadlé“ nebo z jiného důvodu neplatné, že jste je ztratili nebo nikdy ani neměli.

Nejdůležitější jsou tyto doklady:
Občanský průkaz (OP), s občanským průkazem bezprostředně souvisí doklad o trvalém pobytu (TP) a rodný list (RL).

 

Občanský průkaz

Občanský průkaz, dále OP, si necháte zhotovit na magistrátu města, kde se právě v České republice zdržujete, a to prostřednictvím žádosti, kterou zde podáte. Pokud se nacházíte v menší obci, žádost musíte podat na magistrátu města, pod který tato obec spadá, popř. na městském úřadě (menší města), pod který obec spadá. Žádost vyplní elektronicky úředník příslušného úřadu, Vy ji pouze zkontrolujete a podepíšete. Vlastní přinesená fotografie na OP není třeba – fotografie bude pořízena úředníkem na místě.

K žádosti bude třeba přiložit tyto doklady:

 • dosavadní občanský průkaz (pokud jej máte)
 • doklady potvrzující případné změny v údajích nebo nové údaje (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu)
 • doklad prokazující skutečnost, že se klient dlouhodobě zdržoval v zahraničí (např. doklad o studiu, pracovní smlouva, nájemní smlouva nebo razítko v cestovním pasu)

Pokud žádá o OP osoba, která dovršila 15 let věku během pobytu v zahraničí, bude třeba doložit tyto doklady:

 • rodný list
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů v údajích v českých veřejných registrech
 • doklad o státním občanství – žádá se o něj u Krajského úřadu příslušného podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná, tam je nutno podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR (žádost je třeba podat osobně a k podání žádosti bude mimo jiné potřeba průkaz totožnosti a rodný list). Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Trvalý pobyt

Musíte ohlásit místo trvalého pobytu v ČR na magistrátu nebo městském/obecním úřadě v místě trvalého pobytu. (Na magistrátech se jedná o Odbor správních činností.)

Budete potřebovat tyto dokumenty:

 • přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo aktuální osvědčení o státním občanství ČR
 • u dětí do 15 let rodný list a doklad o státním občanství ČR
 • výpis z katastru nemovitostí (pokud v České republice vlastníte nemovitost) nebo nájemní smlouva

Rodný list

Abyste mohli žádat o Občanský průkaz, v některých případech budete potřebovat RL.

Pokud ho nemáte, je třeba si na matrice (matričním úřadu, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se osoba, která o RL žádá, narodila) zažádat o vystavení duplikátu RL, ať už pro sebe nebo své dítě. Pokud budete žádat o RL státního občana České republiky, který se narodil v zahraničí, musíte žádat na tzv. zvláštní matrice (např.v Brně sídlí 9 Matričních úřadů a při úřadech městských části, např. ÚMČ Brno – střed, zvláštní matriku v Brně najdete tamtéž – Oddělení zvláštní matrika.)

Budete potřebovat tyto dokumenty:

 • doklad, který prokáže Vaši totožnost (OP, cestovní pas)
 • veřejnou listinu (např. oddací list, křestní list, popř. RL příbuzného, ze kterého půjde dovodit/potvrdit údaje potřebné do Vašeho RL, cestovní pas)
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Cestovní doklad (pas)

Pokud chcete odcestovat do ČR, ale nemáte platný cestovní pas, požádejte zastupitelský úřad ČR v zahraničí o vydání cestovního pasu (zastupitelské úřady nevydávají občanské průkazy).

V případě, že potřebujete z vážných důvodů opustit cizí stát okamžitě a nacházíte se v nouzi, např. z důvodu ztráty zaměstnání, bydlení apod., můžete požádat o cestovní průkaz pro návrat do ČR.

K žádosti o vydání cestovního pasu budete muset předložit:

 • Vaši fotografii (rozměr 5x5 cm),
 • osvědčení o českém státním občanství ne starší 12 měsíců,
 • příslušné české matriční doklady (rodný list, oddací list),
 • prohlášení o státním občanství – to můžete vyplnit před příchodem na zastupitelský úřad, zkrátíte tím dobu vyřizování žádosti.

 

Pokud si vyřizujete doklady a další úřední a jiné záležitosti, může se Vám také hodit:

Ověřování dokladů, dokumentů, pravosti podpisů

 • Jedná se o tzv. legalizaci a vidimaci. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimace ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
 • Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz povolení pobytu pro cizince, aj.).
 • Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny, tj. prvopisu, již ověřené vidimované listiny, stejnopisu nebo kopie pořízené ze spisu.

Poplatky za ověření:

 • Legalizace - za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek 30,-Kč v hotovosti.
 • Vidimace - za každou i započatou stranu listiny formátu A4 je vybírán správní poplatek 30,-Kč v hotovosti.


Osvobození od správních poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Případné pořízení kopie hradí žadatel.

Ověřování dokladů, dokumentů, podpisů a také výpis z rejstříku trestů lze získat kdekoliv na poště, úřadě (např. úřady městských částí, městské úřady, popř. i obecní úřady, Krajské úřady a další) kde funguje CZECHPOINT.

Výpis z TR je zpoplatněn částkou 100 Kč (bez ohledu na počet stran)

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii