Úvodní strana » Chci se vrátit do ČR » Po návratu » Další záležitosti » OSPOD - Orgán sociálně právní ochrany dětí

OSPOD - Orgán sociálně právní ochrany dětí

Smyslem a cílem je zajistit všem dětem ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně, spokojeně, aby se nedostávaly do konfliktu se svým okolím.

Kde OSPOD najdete?

OSPOD je součástí samosprávy a najdete ho na Městském úřadě nebo na Magistrátu, většinou spadá pod odbor sociálních věcí nebo sociální odbor. V případě potřeby pak dítě podléhá konkrétnímu OSPODu podle trvalého pobytu dítěte a má určenou svou klíčovou pracovnici.

Co OSPOD dělá, čím se zabývá?

 • problematikou náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, poručnictví, svěření do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče)
 • situací dětí v rodině v souvislosti s rozvodem rodičů
 • úpravami styků dětí s rodičem
 • záležitostmi svobodných matek
 • úpravami výživného
 • popřením a určením otcovství
 • dětmi s nařízenou ústavní výchovou nebo jiným výchovným opatřením
 • trestnou činností dětí a mládeže
 • výchovnými problémy dětí a mládeže (záškoláctví, útěky z domova, užívání návykových látek)
 • trestnou činností páchanou na dětech (týrání, zneužívání, zanedbávání, ohrožování výchovy)

Jaká jsou práva OSPODu?

 • Jednat s dítětem o samotě bez přítomnosti rodičů
 • Provádět sociální šetření v místě bydliště, ve škole a dalších zařízeních bez předchozí domluvy
 • Vyžádat si zprávy z dalších zdrojů – škola, lékař, psycholog
 • Spolupracovat s dalšími institucemi a podávat návrhy k soudu

Jaké jsou povinnosti OSPODu?

 • vyhodnocovat potřeby dítěte a individuálně plánovat kroky k stabilizování rodiny
 • chránit rodinu a dítě.
 • podávat informace – OSPOD má povinnost informovat rodiče o všech krocích, které dělá.
 • přijímat oznámení – na OSPOD se může obrátit rodič, samo dítě nebo kdokoliv, kdo zjistí, že se s dítětem děje něco špatného. Oznámení lze podat osobně, emailem, telefonicky nebo anonymně


OSPODu se nemusíte bát. Je tu pro to, aby podporoval rodinu a stabilizoval ji. Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu a bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, jazyka, politického smýšlení nebo sociálního původu. Při OSPOD zpravidla pracuje i sociální kurátor pro děti a mladistvé. Existují i sociální kurátoři pro dospělé osoby. Najdete je při Magistrátech měst nebo při Městských úřadech, např. Oddělení sociální prevence a pomoci.

 

SOCIÁLNÍ KURÁTOR PRO DOSPĚLÉ

Poskytuje sociální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, a to zejména:

 • osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody
 • osobám propuštěným ze zdravotnického zařízení po ukončení léčby chorobných závislostí
 • osobám propuštěným ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti
 • osobám bez přístřeší
 • osobám ohroženým trestnou činností

SOCIÁLNÍ KURÁTOR PRO DOSPĚLÉ ZAJIŠŤUJE:

 • sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením
 • pomoc při vyřízení nového dokladu totožnosti klienta (při jeho ztrátě)
 • poskytuje pomoc při hledání ubytování (spolupracuje s azylovými domy, domy na půl cesty, ubytovnami, nízkoprahovými denními centry, charitními organizacemi)
 • poskytuje poradenství při vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi, své klienty vede ke spolupráci s úřadem práce
 • podle zájmu navštěvuje klienty ve věznici, spolupracuje s Vězeňskou službou ČR
 • na vyžádání podává zprávy soudům ve věci podmíněného propuštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody (ohledně rodinných poměrů a bytových možností  odsouzených)
 • na písemné požádání klienta z výkonu trestu odnětí svobody provádí sociální šetření v rodině za účelem zprostředkování kontaktu klienta s rodinnými příslušníky
 • zajišťuje a zpracovává citlivé dokumenty
 • Vězeňská služba zasílá kurátorům hlášení o nadcházejícím propuštění z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody a  hlášení změn (např. přesun do jiné věznice, přesun z vazby do věznic atp.).

POSKYTOVANÉ SLUŽBY SPOJENÉ S ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

 • zprostředkování noclehárny, azylového ubytování
 • středisko osobní hygieny - je služba určená lidem, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení a současně spolupracují se sociálním kurátorem
 • zprostředkování možnosti si vyprat
 • šatník
 • někdy i lékař/ zdravotník zdarma bez pojištění

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii