Dluhy a jak je řešit

Výkon rozhodnutí (exekuce) je vynucení povinnosti, kterou dlužník (povinný) dobrovolně a včas nesplnil, přestože mu již dříve byla uložena vykonatelným rozhodnutím, případně jiným exekučním titulem. Rozlišujeme zejména soudní výkon rozhodnutí a exekuci. Exekucí pak rozumíme situaci, kdy soud provedením exekuce pověří soudního exekutora.

Mzdu, důchod, některé dávky nebo jiné příjmy, které nahrazují odměnu za práci, lze exekucí postihnout pouze částečně – srážkami. Některé dávky exekuci nepodléhají vůbec (peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení a jednorázové dávky státní sociální podpory).

Z exekuce jsou vyloučeny věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Nelze tak postihnout zejména běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, a hotové peníze do dvojnásobku životního minima (aktuálně 6.820,- Kč).

Od 1. září 2015 zákon jmenuje nezabavitelné věci z obvyklého vybavení domácnosti – jsou to zejména: lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti. Exekutor rovněž nesmí zabavit studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a dětské hračky, a zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

Také nelze zabavit věci, které povinný – podnikatel – nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti, což neplatí pro případ vymáhání pohledávky zajištěné zástavním právem k takovým věcem.

Dojde-li k zabavení takových věcí, může se povinný bránit – do 15 dnů podat u soudního exekutora návrh na částečné zastavení exekuce.

  • Oddlužení (tzv. osobní bankrot)
  • Posečkání (splátky) dluhu

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii